Metro Pulse

The local Americana duo WestWend, just back from a spring tour in Europe, are finally set to release their debut album after almost three years together. 

The husband-and-wife team of Jonathan Maness and Wendy Crowe, both veterans of the bluegrass and country music industry, recruited a roster of all-star guests for Linger for a While, due out on Sept. 15, including Sam Bush and Rob Ickes. (There’s also a song co-written by country legend Melba Montgomery.)

Pre-orders for the album are available at iTunes.

Europe

Poriadna porcia šťavnatej muziky. Aj tak by sa dal nazvať trojkoncert plný bluegrassovej muziky, ktorý sa konal v piatok 16.5.2014 v koncertnej sále na Starej radnici.
Tento trojkoncert zorganizoval Richard Ciferský z Velvetagency, ktorý sem do Zvolena dotiahol také kapely ako Dale Ann Bradley & Steve Gulley a skupinu Fragment. Oba tieto koncerty mali jedno spoločné a to, že Richard Ciferský po svojich koncertných cestách USA sem na výmenu donesie nejakú ich kapelu.
Na tento koncert dotiahol manželský pár Wendy Crowe a Jonathan Maness ktorí vystupujú v Amerike pod názvom WestWend.
Okrem tejto kapely vystúpili ako predkapely Bill Faster a domáca country kapela Pacipacifik.
Poďme teda pekne poporiadku
Prvá skupina, ktorá zahrala je síce nováčikom na hudobnej scéne, ale len ako názov kapely Bill Faster, inak členovia formácie Anton Národa (kontrabas), Michal Barok (mandolína), Richard Ciferský (banjo) a Dušan Hronec (spev a gitara) sú známi ako vynikajúci hudobníci. Niektorí z nich hrajú aj v skupine Candy Floss a to už hovorí samo za seba.
Po muzikálnej stránke to bolo veľmi dobré a bolo cítiť, že každý člen má svoj nástroj pevne v rukách a vie ho aj patrične použiť.
Po pár skladbách skupiny Bill Faster vyšla na pódium zvolenská skupina Pacipacifik v zložení Rasťo Belička (gitara, spev), Dano Axmann (mandolína, fúkacie harmoniky, spev), Michal Weis (banjo, spev) a Vladimír Nociar (basová gitara).
Nielen pre Zvolenčanov nie je treba zvlášť predstavovať túto country kapelu, ktorá funguje 15 rokov. Ich kvality a výnimočnosť už zopár odborných porôt ocenilo a aj tu na tomto koncerte ukázali, čo v nich naozaj je. Zaznelo zopár tradičných skladieb z ich pestrého repertoáru – Hubárska, Cestovný lístok, Všetko je dovolené atd. Našla sa aj jedna skladba, ktorá je známa z kreslenej rozprávky No počkaj! a to konkrétne skladba Popcorn.

 

Posledná skupina, na ktorú si bolo treba počkať až na záver bola skupina  WestWen,  respektíve veľmi sympatický manželský pár Wendy Crowe a Jonathan Maness, ktorí zahrali v rámci jarného turné WEST SPRING TOUR.

Americká kapela WestWend funguje od roku 2011 pod vedením Jonathan Maness and Wendy Crowe, ktorí sú zároveň manželia. Začínali hrať najprv vo svojom okolí a teraz cestujú po celom svete. Hrajú bluegrassovú a country hudbu, ktorá sa ale tak trochu odlišuje od ostatných. Chémia medzi nimi dvomi udáva na živých koncertoch zaujímavú atmosféru. Wendy má medový hlas a svojím úsmevom rozožiari celé pódium, Jonathan má zase bohaté hlasové spektrum, taktiež je aj producentom ich kapely. Ako každá kapela, ani oni to nemali ľahké, ale vydali sa na túto cestu muzikantskej kariéry a niekedy v polovici roku 2014 vydajú svoj debutový album, na ktorý sú už všetci zvedaví.

Po všetkých stránkach ich vystúpenie bolo parádne a ukázali, že nie je problém premeniť aj modernú hudbu do bluegrass a práve tou skladbou je hit od od Aviciiho – Wake Me Up

 

Translated:

 

Proper serving succulent music. Even so, could be called Triple full bluegrass music , which was held in Friday, 16.05.2014 at the concert hall at the Old Town Hall .
That 's triple organized Richard Cíferský of Velvetagency who pushed here to Zvolen also bands like Dale Ann Bradley & Steve Gulley and group fragment . Both of these concerts have one thing in common and that Richard Cíferský after their concert tour USA here to get some exchange of their band .
For this concert pushed couple Wendy Crowe and Jonathan Maness who act in America under the name WestWend .
In addition to this band acted as support act Bill Faster and home country band Pacipacifik .
Let's First things first
The first group , which is played while newcomer on the music scene , but as a band name Bill Faster , other members of the Nation formation Anton ( bass) , Michal Barok ( mandolin ) , Richard Cíferský ( banjo ) and Dušan Hronec ( vocals and guitar ) are known as excellent musicians . Some of them also play in the group Candy Floss and already speaks for itself .
After the musical site it was very good and it was felt that each member has his tool firmly in the hands and knows it well properly used .
After a few songs of Bill Faster came on stage Zvolenska group Pacipacifik in the composition of growth Belička ( guitar, vocals ) , Dano Axmann ( mandolin, mouth organs , vocals) , Michael Weis ( banjo , vocals) and Vladimir Nociar ( bass guitar ) .
Not only for Zvolenčanov not be separately represent this country band , that works for 15 years. Their quality and exceptionality few juries appreciated and here at this concert showed what they really are . Was said a few traditional songs from their varied repertoire - the mushroom , Ticket , etc. Everything is permitted . Also found one song , which is known Cartoon figurines But wait! namely Popcorn song .

The last group to which you were to wait until the conclusion of the group was WestWend, respectively, very likable couple Wendy Crowe and Jonathan Maness , who played during the spring tour WEST SPRING TOUR .
American Band WestWend operating since 2011 under the leadership of Jonathan Maness and Wendy Crowe , who are also married. Started to play first in your neighborhood and now traveling around the world . Playing bluegrass and country music , but that is a bit different from the others . The chemistry between these two shows to live concerts interesting atmosphere . Wendy has a honeyed voice and his smile rozožiari across the stage, Jonathan has again rich vocal range , it is also the producer of the band . Like any band, or they're not easy, but went on this trip and a musical career sometime in mid- 2014 , issue their debut album , for which we all are curious .
All aspects of their appearance was terrific and showed that there is no problem to transform the modern music to bluegrass and just tectural is hit by the Aviciiho - Wake Me Up

 

 

 

Europe

Do mesta Zvolen prichádza ďalší skvelý hudobný zážitok. Nedávno si mohli prísť na svoje priaznivci bluegrassovej  hudby v zastúpení  skupiny Fragmentv ktorej hrá už 10 rokov na banjo Richard Ciferský, ktorý na začiatku roka dotiahol do Zvolena tiež dvojicu amerických muzikantov Dale Ann Bradley & Steve Gulley, ktorá sa uskutočnila na starej radnici vo večerných hodinách.

Tento raz sa hudobnej zábavy zhostia dňa 16. 5. 2014 o 19:00 hod kapela WESTWEND v rámci jarného turné WEST SPRING TOUR.

 

Kapela odohrá svoj koncert vďaka Richardovi, ktorý opäť nesklamal s dobrým výberom.  Práve tento človek koncertuje po USA a v rámci agentúry Velvet Agency ktorej je aj riaditeľom, sem na Slovensko pozýva americké kapely.

Ako predkapela sa predstaví známa domáca Zvolenská skupina PaciPacifik v zložení Rasťo Belička (gitara, spev), Dano Axmann (mandolína, fúkacie harmoniky, spev), Michal Weis (banjo, spev) a Vladimír Nociar (basová gitara).

Neváhajte a príďte 16. mája do starej radnice vo Zvolene o 19:00 a neoľutujete. Zažijete večer plný hudby, zábavy a príjemnej spoločnosti.

Vstupné 5€

 

Translanted:

Elected to the city comes the next great music experience . Recently, they can come to their supporters bluegrass music by the group Fragmentv which plays for 10 years on the banjo Cíferský Richard , who at the beginning of the year pushed to Zvolen also a pair of American musicians Dale Ann Bradley & Steve Gulley , which was held at the old town hall in the evening .

This time, musical entertainment acquitted on 16 5 2014 at 19:00 pm WESTWEND band during the spring tour WEST SPRING TOUR .The band played its concert thanks to Richard , who again did not disappoint with a good selection . It is this man concerts around the United States and the Agency's Velvet Agency which is also a director , here in Slovakia invites American band .

As the support of the present known domestic Zvolenská group PaciPacifik in the composition of growth Belička ( guitar, vocals ) , Dano Axmann ( mandolin, mouth organs , vocals) , Michael Weis ( banjo , vocals) and Vladimir Nociar ( bass guitar ) .

Feel free to come on May 16 in the old town hall in Zvolen at 19:00 and you will not regret . You will experience an evening full of music , fun and pleasant company .

Admission € 5

Compass

Interview with Wendy and Jonathan Maness of WestWend

Band brings together country, bluegrass and Americana music

Posted: March 21, 2014 - 12:04am

Newlyweds Jonathan and Wendy Maness started making music together in 2011. Two years later, they were married (Aug. 7, 2013) and traveling the country playing their version of Americana — a combination of bluegrass and country that the husband and wife duo call WestWend.

“Jonathan had been a bluegrass sideman for five or six years when I met him,” Wendy Crowe Maness said.

“He had just come off the road with a band called Mountain Soul. He was a singer and played guitar and mandolin.”

At the time, Wendy was working as the lead singer for a band called High Kotton.

“I was looking to do my first CD and heard Jonathan was good at what he did,” she said.

“I gave him a call and once we started recording we realized that we work good together. We played together and then one show led to another.”

They formed WestWend and will perform at 2 and 6 p.m. March 22 and at 1:30 and 3:30 p.m. March 23 at Francis Field during the St. Augustine Lions Seafood Festival.

The duo will bring their band, which consists of fiddle player Cody Bauer and bass player Brannon McCaleb. “I love music. I always have,” Jonathan said.

“Being on stage is highly rewarding ... and playing with my wife is fun. I love creating a musical moment.”

In addition to performing with Mountain Soul, Jonathan performed in Florida several times when he worked with Valerie Smith and Liberty Pike, a bluegrass group who headlined the St. Augustine Lions Seafood Festival a few years ago.

Wendy said WestWend will play some of their original songs and many bluegrass favorites.

“We will release the CD Second Chances this fall,” she said. A few songs on the album include Bad Breaks, “a fun little song about how you can be down on your luck, but you can’t let that keep you down,” Wendy explained.

And “Linger for a While,” a song that Wendy said was about her young aunt who had cancer.

“It’s about how someone may have all these regrets ... and about how you ask God to give people a little more time.”

Wendy’s favorite part of performing is seeing the reaction from the crowd.

“If I don’t see smiles, I’m not doing my job,” she said.

“That’s what music is all about ... it’s the people.”

 

The Daily Times

Husband-wife duo make WestWend a fruitful partnership on all fronts

Updated 22 hours ago

A psychologist could probably have a field day with the statement, but Jonathan Maness isn’t afraid to admit that one of the things that drew him to his wife, Wendy Crowe Maness, is that she has a voice like his mother’s.

Of course, the two voices are exquisite-sounding things, and Maness should know as well as anyone: He’s a professional musician. With Wendy, he makes up the duo WestWend, which will perform on Thursday, March 20, as part of the “Behind the Barn” series at Barley’s Maryville.

“I grew up listening to that old ‘Trio’ record, the one with Dolly Parton, Linda Ronstadt and Emmylou Harris, and my folks sang,” Maness told The Daily Times this week. “I grew up with them singing together. My mom’s from Texas, and Wendy’s from Mississippi, so they have that Deep South kind of connection, too.”

Mrs. Maness’s voice, in fact, has been enough to circle the wagons for Maness, a local solo musician and ensemble player who’s concentrating all of his efforts on WestWend these days. The two are currently working on two separate recording projects — an acoustic bluegrass album they hope to have out in May, and a more electrified country record that want to complete by the fall.

With Wendy at his side, Maness said, he has an opportunity to better craft the music he often hears in his own head.

“I like being in front, and I like being a lead guy, but the musician in me likes to make moments, and I can’t make the moments I hear in my head when I’m singing lead,” he said. “I love the tasteful playing of Mark Knopfler or the layered interplay of an Alison Krauss record. That kind of playing allows instrumental stuff to happen that I just don’t have the head space for when I’m playing as a soloist.

“With the new bluegrass record, we’ve layered the acoustic guitar and dobro, like we did on Wendy’s solo record but with more duet-based harmony. I need that; I need that chance to say, ‘Here’s the interplay, the harmony, the richness.’ That’s part of who I am musically. I don’t know that most people think that way, but have done all this independent recording, I crave that fullness.”

Maness spent his formative years overseas; his father, a civilian contractor with the U.S. military, took the family with him to Germany, where Maness took up the guitar as an antidote to the loneliness of being an American kid in a foreign country. Attending college at Appalachian State University in Boone, N.C., he put them to work in a bustling music scene and soon decided music was what he wanted to do with his future. After a stint in Nashville, he eventually moved to Knoxville, where he hooked up with the guys in the band Mountain Soul and carved out a niche as a solo artist and session musician; he met his future wife in 2011, and the two started playing together roughly a year later.

A native of Lexington, Miss. — and a Miss Mississippi contestant in 1998 — Wendy grew up listening to Etta James, Elvis, Dolly Parton and Merle Haggard; she got involved in the local music scene thanks to the Ciderville Farm and Home Show, and Maness helped her record “The Way I Am,” released last year.

Eventually, Maness said, their professional relationship turned personal, and they were married last year. As a musical and personal life partner, he added, his wife is both is staunchest cheerleader and his biggest challenger.

“She’s constantly writing, pushing me, booking shows, letting me know of opportunities and asking if we should entertain certain ideas or not,” he said. “She demands and craves my time musically and personally, so I’m never at a loss for something to do with my energy. When you spend a lot of time driving to gigs here and there, that’s frankly lonely and dysfunctional, and it put me in a bad place in my past relationship.

“Now, that’s something I don’t have to do by myself. And it forces you to deal with the relationship, because if something’s going on and it’s dealt with by the downbeat of a gig, it’s unacceptable to either of us that it affects the gig. We both love each other, and we love the music, so we know we have to stay in front of whatever comes our way.”

Bluegrass Today

Indroducing WestWend

A pair of East Tennessee grassers, Wendy Crowe and Jonathan Maness, have joined forces in a new group called WestWend.

The two met by chance at a radio show in 2011, just as Wendy was set to start work on a debut recording. Discussions led to Jonathan signing on to produce, and they enjoyed working together so well in the studio that plans were quickly hatched to start performing together as a duo.

Maness has a long history in bluegrass, while Crowe is a more recent convert. Jonathan grew up the son of a mixed marriage; one of his parents was a classical pianist, the other a bluegrass banjo player. After earning a degree in guitar performance and recording arts, he began touring with groups like Valerie Smith & Liberty Pike, Mountain Soul and Dixie Bee-Liners.

Wendy got started in music as an acoustic country artist, writing and performing her own music in and around Knoxville. She and Jonathan clicked instantly as collaborative musicians, and they plan to tour now as a band, including many of the sessions players who worked on her 2012 release, The Way I Am.

Maness has a new CD of his own, Time, Love, and Money, and these two projects will serve as the band’s repertoire moving forward, both working duet shows, and in a full ensemble with stellar sidemen like Bryn Davies, Andy Wood, Matt Leadbetter, and Richard Cifersky.

Here are a couple of samples from Crowe’s album. First up is Muddy River, written by Wendy with Amanda Thomas.

A WestWend project is in the works for 2013, featuring songs Maness and Crowe have written together. You can keep track of their endevors at WestWend.com